Privātā mājsaimniecība (mājsaimniecība) - Vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi. Pārtikas produktu patēriņš - Pirkto, pašražoto un bez maksas iegūto produktu patēriņš, neņemot vērā uztura produktu patēriņu restorānos, ēdnīcās u.tml. …

Mājsaimniecību patēriņa izdevumu struktūra (%, 1996-2011) Read more »

Ekonomikā ar produktu saprot ražošanas vai pakalpojumu procesa rezultātu, kuru ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs vēlas pārdot tirgū par noteiktu cenu. Cena - kādas preces, pakalpojuma vai aktīva vērtības izteiksme naudā. Ar inflāciju apzīmē cenu pieauguma procesu. Inflāciju mērī kā cenu …

Atsevišķu produktu vidējās cenas (1995-2011) Read more »