Valdības finanses (1995-2011)

Valdības finanses (1995-2011)

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi sastāv no ražošanas un ievedmuitas nodokļiem, kārtējiem ienākuma un citiem nodokļiem, kā arī faktiskām un nosacītām sociālajām iemaksām.

Galvenie izdevumu posteņi ir ierēdņu atalgojums, sociālie pabalsti, valsts parāda procentu maksājumi, subsīdijas un bruto pamatkapitāla veidošana. Vispārējās valdības kopējie izdevumi EKS 95 tiek definēti, izmantojot šādu kategoriju sarakstu: starppatēriņš, bruto kapitāla veidošana, darba ņēmēju atalgojums, citi nodokļi par ražošanu, subsīdijas, maksājamais īpašuma ienākums, kārtējie nodokļi par ienākumu un mantu, sociālie pabalsti, atsevišķu sociālo pabalstu pārvedumi, citi kārtējie pārvedumi, atsevišķas korekcijas, kapitāla pārvedumi, kā arī ar neražotiem aktīviem saistīti darījumi.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību budžeta iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus, ko atlasa atbilstoši EKS’95 valdības sektora veidošanas kritērijiem.

Interesanti fakti:

  1. Valdības budžeta deficīts (vispārējās valdības sektora neto aizņēmumi vai aizdevumi, izteikti kā proporcija no IKP) 2011. gadā gan ES 27, gan eurozonā (EZ 17), salīdzinot ar situāciju 2010. gadā, samazinājās, savukārt vispārējās valdības parāda apjoms pieauga.

[stextbox id="info" caption="Valdības finanses (1995-2011) kopsavilkums"]

  • Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. latu)
  • Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

[/stextbox]